Articles

* 10th Open iaido Tai Kai 2017 *

* 5th Tomodachi no Iaido Keiko *

* Robbie Yondan 2016 *

* Iaido Seminary Mošovce 2016 *

* 9th Open Iaido Tai Kai 2016 *

* Jodo Visegrad 2016 *

* 4th Tomodachi no Iaido Keiko *

* Koryu 2015 *

* Iaido Summer Camp 2015 *

* 8th Open Iaido Tai Kai *

* 3rd Tomodachi no Iaido Keiko *

* 7th Open Iaido Tai Kai *

* Ipponme - Mae *

* Origin of Muso Shinden Ryu *

* Iaido Sen Budapest *

* Iaido *

* Sei Tei Iai *

* History of Shin Junsui Do *

Kontakt